هو 121

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
			  .
 می‌داند آنچه را در جلو آنها و آنچه پشت سر آنها است و هیچکدام به علم او احاطه ندارند مگر به همان اندازه که خودش بخواهد، کرسی و تخت عظمت او همة آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته و از نگاهداری آنها خسته نمی‌شود، او است که بسیار بلند و دارای عظمت است


Complementary Education and Training


Complementary Educations
 1. English Language Certificate
  Davies's School of English، London, England.
  1976
 2. Certificate of Computer Principles and Fundamentals Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
  With excellent grade and score of 95 out of 100.
  1984
 3. Certificate of Computer Programming Principles and Fundamentals Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
  With excellent grade and score of 90 out of 100.
  1984
 4. Certificate of Job Control Language (JCL) Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
  With excellent grade and score of 18.5 out of 20.
  1984
 5. Certificate of Fortran Programming Language Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
  With excellent grade and score of 91 out of 100.
  1985
 6. Certificate of Linear Programming Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
  With excellent grade and score of 93 out of 100.
  1982
 7. Certificate of Project Control System Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
  With excellent grade and score of 93 out of 100.
  1982
 8. Certificate of Demography Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization in collaboration with the Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
  With very good grade and score of 92 out of 100.
  1982
 9. Certificate of National Accounting Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization in collaboration with the Statistical Center of Iran, Tehran, Iran.
  With excellent grade.
  1983
 10. Certificate of Advanced Operations Research Training Course
  Research and Training Office of Planning Methods, Plan and Budget Organization, Tehran, Iran.
  With average grade and score of 60 out of 100.
  1984
 11. Certificate of Financial Programming Training Course
  International Monetary Fund (IMF), Banking Training Center, Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran.
  1991
 12. Certificate of Empirical Research in the area of Islamic Economics and Banking Using Secondary Database Training Course
  Economics Research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
  2010.
 13. Joomla Content Management System
  Reza Maddkari, Tehran.
  2013.