هو 121

علوية اجماليه: يا عليُّ يا ايليا يا با حسنُ يا با تُرابُ


اطلاعات شخصی، تحصیلات رسمی و دوره‌های تکمیلی، گرایش‌های تخصصی و تجربی، سوابق کاری و پروژه‌های تحقیقاتی، دانش و تجربه کار با کامپیوتر، تدریس و سرپرستی پایان نامه‌ها، سخنرانی‌ها در مجامع علمی داخلی و بین المللی، کتب و مقالات تحریری به زبان‌های فارسی و انگلیسی، و تشویقات و تقدیرنامه‌ها